🤦‍♀Сред хората се наблюдава неблагоприятната тенденция да приемат като единствено валидно и съществуващо само това, което са преживели и видели с очите си. Това е познато като принципa “Това, което виждаш, е всичко, което съществува”.

Според този принцип, хората формират мнения, базирани основно на информацията, с която разполагат и въобще не обмислят възможността за съществуването на друга информация (решение или подход), с която не разполагат (не знаят за него).

‼Принципът “Това, което виждаш е всичко, което съществува” води към формирането на силни мнения за най-добрия подход в решаването на проблем, дори и при положение, че разполагаме с непълна информация.

Пример#1

Персоналните треньори са често несъгласни относно най-добрия подход при съставянето на силова програма, основавайки се на своя опит. Причината за това най-вероятно е различната информация, с която разполагат, основана на опита им (това, което са видели и преживяли).

Пример#2

Хората много често са несъгласни относно ефективността на различни практики, интервенции и продукти/медикаменти, основавайки се на своя опит. Причината отново е различната информация, с която разполагат, основавайки се само на това, което са преживели и видели.

В действителност няма човек, който да е видял и преживял всичко. Затова опитът често не е достатъчен за откриване на най-доброто решение/подход при разрешаването на проблем. Ето защо мнението, базирано на опит, е просто една гледна точка, която е основана на различни по сила и влияние субективни фактори. То е преценка или твърдение, което не се счита за окончателно и общовалидно.

📘Цитирана литература:

Opinions based on experience are limited to what has actually been experienced. Retrieved from FB/StrengthandConditioningResearch, <https://www.facebook.com/StrengthandConditioningResearch/photos/a.314294568681572.67805.173905069387190/1490022414442109/?type=3&theater>

Categories: Science

1 Comment

Melisa-G · July 13, 2024 at 5:14 am

Very fantastic info can be found on weblog.Raise range

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *