Физиологичният феномен на плацебо ефекта често може да бъде причина за погрешно “приписване” на незаслужени ползи на дадено лечение или интервенция. Плацебо ефектът всъщност може да създаде илюзията, че неефективни лечения са отговорни за подобрението на дадени състояния [1].

Представеното изследване [2] показва ясно, че “очакването” за подобрение, в резултат от предприетото лечение, само по-себе си може да доведе до значително подобрение. Човек в реални условия, който изхожда само от личния си опит за правенето на заключения, може да се превърне в “жертва” на плацебо ефекта, благодарение на който да остане с погрешното впечатление за ефективността на определена терапия, практика или интервенция.

❗Това всъщност е една и от причините, поради които хората вярват в доказано неефективни алтернативни терапии❗ [3]

Обзор на изследвания с плацебо контролни групи показва, че плацебото обикновено има незначителен ефект в изследвания с обективно измерими резултати и по-голям ефект в изследвания, където получените резултати са субективно измерими (като измерване на болката, психическо състояние, определени възприятия и др.) [4].

Цитирана литература:

[1] How Placebo Can Decieve Us. Retrieved from physiologicalpt.com, <http://www.physiologicalpt.com/physiological/2014/08/11/how-placebo-can-deceive-us>

[2] Alger, S., A. et. al. Effect of a tricyclic antidepressant and opiate antagonist on binge-eating behavior in normoweight bulimic and obese, binge-eating subjects. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 53, Issue 4, 1 April 1991, Pages 865–871,<https://doi.org/10.1093/ajcn/53.4.865>

[3] Is “harnessing the power of placebo” worthwhile to treat anything? Retrieved from science-based medicine, <https://sciencebasedmedicine.org/is-harnessing-the-power-of-placebo-worthwhile-to-treat-anything/>

[4] Insel, P. Nutrition, 4th Edition. Jones and Barlett Publishers, 2011, <https://goo.gl/AcwXQP>

Categories: Science

3 Comments

affiliate marketing for medical bloggers · March 16, 2023 at 1:27 am

prescription drug affiliate programs
affiliate marketing for natural supplements
work from home ideas
e-commerce

Jaimie · March 16, 2023 at 8:55 pm

supplement affiliate programs
make money online without investment
how to become a successful natural supplements affiliate marketer
tips for successful pharmacy affiliate marketing

options for passive income for physicians in canada · March 23, 2023 at 6:18 pm

real estate for passive income as a doctor
part-time work for pharmacists in suburbs online jobs that
pay daily
doctors generating passive income

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *