Физиологичният феномен на плацебо ефекта често може да бъде причина за погрешно “приписване” на незаслужени ползи на дадено лечение или интервенция. Плацебо ефектът всъщност може да създаде илюзията, че неефективни лечения са отговорни за подобрението на дадени състояния [1].

Представеното изследване [2] показва ясно, че “очакването” за подобрение, в резултат от предприетото лечение, само по-себе си може да доведе до значително подобрение. Човек в реални условия, който изхожда само от личния си опит за правенето на заключения, може да се превърне в “жертва” на плацебо ефекта, благодарение на който да остане с погрешното впечатление за ефективността на определена терапия, практика или интервенция.

❗Това всъщност е една и от причините, поради които хората вярват в доказано неефективни алтернативни терапии❗ [3]

Обзор на изследвания с плацебо контролни групи показва, че плацебото обикновено има незначителен ефект в изследвания с обективно измерими резултати и по-голям ефект в изследвания, където получените резултати са субективно измерими (като измерване на болката, психическо състояние, определени възприятия и др.) [4].

Цитирана литература:

[1] How Placebo Can Decieve Us. Retrieved from physiologicalpt.com, <http://www.physiologicalpt.com/physiological/2014/08/11/how-placebo-can-deceive-us>

[2] Alger, S., A. et. al. Effect of a tricyclic antidepressant and opiate antagonist on binge-eating behavior in normoweight bulimic and obese, binge-eating subjects. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 53, Issue 4, 1 April 1991, Pages 865–871,<https://doi.org/10.1093/ajcn/53.4.865>

[3] Is “harnessing the power of placebo” worthwhile to treat anything? Retrieved from science-based medicine, <https://sciencebasedmedicine.org/is-harnessing-the-power-of-placebo-worthwhile-to-treat-anything/>

[4] Insel, P. Nutrition, 4th Edition. Jones and Barlett Publishers, 2011, <https://goo.gl/AcwXQP>

Categories: Science

Leave a Reply

Your email address will not be published.