🎓Съвсем не е тайна, че обикновено хората не само оценяват своето мнение като доста по-ценно от мнението на другите, но често и като единственото вярно. В своята емоция и вродено желание да бъдат винаги прави те изказват неподлежащи на съмнение твърдения с пълната убеденост, че това, разбира се, са факти. А всъщност тези хора напълно забравят, че има голяма разлика между мнение и факти.

Това, което отличава фактите от мнението е, че фактите подлежат на проверка. „Факт“ е термин, използван като синоним за истинност, която може да бъде доказана научно или логично. За факт се счита резултат, събитие или твърдение, което действително се е случило, съществува или може да бъде подкрепено с доказателства. Ето защо в науката под „факт“ се има предвид обективно проверено/ потвърдено експериментално наблюдение [1].

Обратно на това личното мнение е просто една гледна точка, която е основана на различни по сила и влияние субективни фактори. То е преценка или твърдение, което не се счита за окончателно.

Когато едно мнение се базира на факти обаче, то се превръща в аргумент. Различни хора могат да отстояват различни мнения и да стигнат до различни заключения дори и да се основават на едни и същи факти. В такива случаи едно мнение може да е по-добре аргументирано от друго, когато при анализа на подкрепящите факти се открият предимства — например по отношение на качеството на проведените изследвания или при логиката и интерпретацията на резултатите [2].

В статията си, озаглавена Данните ни са много по-добри от мнението ти!, Cyril Roussev обобщава основните разлики между научните изследвания и личното мнение. Разликите са представени в следващата таблица.

Categories: Science

1 Comment

Kelli-D · July 13, 2024 at 3:10 am

Very interesting topic, appreciate it for posting.Blog money

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *